पुस्तकालयसमितिः

पुस्तकालयपरामर्शदातृसमितिः

सदस्य का नाम पद
प्रो. देवी प्रसाद त्रिपाठी अध्यक्ष
प्रो. शीतला प्रसाद शुक्ल सदस्य
प्रो. शिव शंकर मिश्रा सदस्य
प्रो. बिष्णुपद महापात्र सदस्य
प्रो. मीनाक्षी मिश्रा सदस्य
प्रो. जवाहर लाल सदस्य
प्रो. सुंदर नारायण झा सदस्य
श्री अजय कुमार टंडन सदस्य
श्री राजेश कुमार पाण्डेय सदस्य सचिव

पुस्तकालयक्रयसमितिः –

सदस्य का नाम पद
प्रो. भागीरथी नन्द अध्यक्ष
प्रो. विष्णुपद महापात्रा सदस्य
प्रो. विनोद कुमार शर्मा सदस्य
प्रो. रचना वर्मा मोहन सदस्य
प्रो. शिव शंकर मिश्रा सदस्य
प्रो. एम् . जयकृष्णनन सदस्य
श्री सुषमा डेम्ला सदस्य
श्री राजेश कुमार पाण्डेय सदस्य सचिव