मुख्यसतर्कताधिकारी

मुख्य सतर्कता अधिकारी

Prof. Rachna Verma Mohan

प्रोo रचना वर्मा मोहन

प्रो० (डॉ०) रचना वर्मा मोहन जनवरी, 2019 तः श्रीलालबहादुरशास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविश्विद्यालयः, मानित विश्वविद्यालयः, नई दिल्ली इत्यस्य मुख्यानुशासनाधिकारिणी वर्तते। सा शिक्षाविभागे प्राध्यापिका वर्तते, स्नातकस्य तथा च स्नातकोत्तरस्य पाठ्यक्रमान् पाठयति अपि च गतेभ्यः 24 वर्षेभ्यः अनुसंधानविदुषः मार्गदर्शनं कुर्वती वर्तते। तस्याः शैक्षणिकपृष्ठभूमौ लखनऊ विश्वविद्यालयस्य शैक्षिकमनोविज्ञाने M. A. (मनोविज्ञानम्), M.A. (संस्कृतम्), M.Ed. और Ph.D. उपाधयः सम्मिलिताः सन्ति।, तया NET JRF अपि उत्तीर्णम्। सा विंशत्यधिकानां पीएचडी विदुषां मार्गदर्शनमकरोत् । सा विभिन्नप्राशासनिकसमितीनां सदस्या वर्तते। तथा अनेकेषां प्रशासनिककर्तव्यानां प्रभावीरूपेण निर्वहणमपि कुर्वती वर्तते। सा बहुप्रतिष्ठिताभिः संस्थाभिः NAAC, NCERT, IGNOU एवं च अन्यविश्वविद्यालयैः सह संबद्धा वर्तते। सा विभिन्नराष्ट्रीयासु अंतर्राष्ट्रीयासु च गोष्ठीषु एवं कार्यशालासु भागमवहत्, शोधपत्रं लेखं च प्रास्तौत्। सा राष्ट्रीयासु अंतर्राष्ट्रीयासु च पत्रिकासु 30 अधिकपत्रप्रकाशनमकार्षीत्। तेन सममेव सा शिक्षकशिक्षासंबंधितविभिन्नानां संगठनानां सदस्या अपि अस्ति ।