एंटी-रैगिंगप्रकोष्ठः

नोडल अधिकारी (प्रोo बिहारी लाल शर्मा)

एंटी रैगिंग सेल इति विषये :

Iविश्वविद्यालये समये समये संशोधितेषु उच्चशैक्षणिकसंस्थानेषु “रैगिंग” इत्यनेन जनितां दुर्घटनाम् अवरोद्धुं यू.जी.सी. विनियमानाम् अनुपालनाय विश्वविद्यालये कार्यान्वितं कृतं वर्तते। प्रोo बिहारिलालशर्मा, ज्योतिषविभागात् विश्विद्याये एंटी-रैगिंग उपायानां कठोरतया अनुपालनम् अपि च निरीक्षणं सुनिश्चेतुं नोडल अधिकारी रूपेण नियुक्तो वर्तते। 2018-19 तमवर्षस्य शैक्षणिकसत्रे, रैगिंग इत्यस्य कोपि विषयः नोडल अधिकारी, एंटी-रैगिंग इत्यस्य सञ्ज्ञाने नागतः। विस्तरेण ज्ञातुं छात्राः UGC इत्यस्य वेबसाइट द्रष्टुमर्हन्ति।

Videos Regarding Ragging