प्रशिक्षणं पाठ्यक्रमश्च

प्रशिक्षणम् एवं पाठ्यक्रम:

विभिन्नेषु विषयेषु नियमितसंगणकविषयान् अतिरिच्य संगणककेंद्रं छात्राणा,, अनुसंधातृविदुषाम्, शैक्षणिक-अशैक्षणिकसहकर्मीणां शिक्षणप्रशिक्षणकार्यक्रममपि आयोजयति, येन ते संगणककौशलम् एवं विभिन्न सॉफ्टवेयर्स निमित्तं स्वकर्मणि ज्ञानं वर्धयन्तः भवन्ति।

I. प्रशिक्षणकार्यक्रम:

संगणककेंद्रेण सर्वान् सहकर्मिसदस्यानां विश्विद्यालयनुसंधानविदुषां, तेषां संगणकियकौशले आगतानां समस्यानां समाधानप्रदाने साहाय्यं कर्तुं लघ्वधिकस्य संगणकप्रशिक्षणकार्यक्रमस्य आयोजनमकरोत्।

II. प्रमाणपत्रपाठ्यक्रम:

संगणककेंद्रं व्यावसायिकेभ्यः छात्रेभ्यः च व्यावसायिककौशलम् एवं ज्ञानवर्धनाय तथा च विद्यापीठाय राजस्वोत्पन्नाय सप्ताहांते (शनिवासरे रविवासरे च) सेल्फ-फाइनेंस इति 06 मासिकस्य आंशकालिकस्य संगणकपाठ्यक्रमस्य सचालनं करोति।

  • ऑफिस ऑटोमेशन इत्यस्मिन् प्रमाणपत्रपाठ्यक्रमः
  • कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इत्यस्मिन् प्रमाणपत्रपाठ्यक्रमः
  • वेब डिजाइनिंग इत्यस्मिन् प्रमाणपत्रपाठ्यक्रमः