Vedshala

वेधशाला: षष्ठांशयन्त्रा

वेधशाला: षष्ठांशयन्त्रा

अस्य यन्त्रस्य वेधप्रकारः याम्योत्तरधरातलीयतुरीययन्त्रवद्वर्तते। सूर्यस्य याम्योत्तरलङ्घनकालस्य 2, 3 निमेषपूर्वं अस्य यन्त्रस्य शङ्कुछायया सूर्यनतांशह् प्राप्यते। तां नतांशसङ्ख्यां 60° अंशे अपक्षीयणे नतांशो ज्ञायते। तैः नतांशैः तुरीययन्त्रवत् सर्वे पदार्था ज्ञायन्ते।

Pages